Regulamin Sklepu Internetowego

 

Regulamin Sklepu Internetowego www.ulgawukaszeniach.pl

 1. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:
   1. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży,
   2. Treść cyfrowa (Treść cyfrowa bez nośnika) – dane udostępniane w postaci cyfrowej, poza Sklepem Internetowym, nieutrwalone na nośniku materialnym,
   3. Punkt Odbioru – miejsce (np.: lokal użytkowy, paczkomat, urządzenie mechaniczne lub inne) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazane w Serwisie, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w Sklepie Internetowym,
   4. Produkt – Towary i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym;
   5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
   6. Usługa Dodatkowa – usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, w związku z dostawą Towaru opisana w Serwisie,.
   7. Ustawa VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.),
   8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:
    1. umożliwia Klientom składanie Zamówień oraz
    2. informuje Klientów o Produktach, dostępnych w Sklepie Internetowym
   2. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
   3. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.4.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

 

 • Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
  2. Usługodawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej.
 1. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym
  1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie (kupić) na wybrane Produkty, tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.4.2 Regulaminu Sklepu Internetowego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie oraz należy wskazać miejsce jego dostawy.
  3. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.
  4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:
   1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego,
   2. e-mail o tytule: „ „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Zamówienia” – potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, wówczas Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail o tytule: „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Zamówienia”. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem. Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę.
  5. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV.4.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny Produktu:, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym Przelewy24.
  7. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
  8. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Produktu dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.4.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
  9. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie.
  10. Usługodawca może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie Zamówienia i/lub Rezerwacji.
  11. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj.: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.
  12. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów. W przypadku trwałego braku Produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
  13. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia.
  14. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres e-mail: kontakt@biteaway.pl
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
  1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: kontakt@biteaway.pl
  2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr A do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
  4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  5. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr A do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  9. Towar powinien być zwrócony na adres: Logistiko Sp. z o.o., ul. Poznańska 249, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
  11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
  12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 3. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 7. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 9. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 12. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 1. Rękojmia i Gwarancja
 2. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy i Ustawy KC.
 4. Usługodawca jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze lub w Serwisie. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 5. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można składać przesyłając informację na adres e-mail: kontakt@biteaway.pl

 

 

VII.           Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE.
 3. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2018 roku.
 5. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do zmiany Regulaminu i w takim przypadku aktualni Klienci i lub Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani na, będący Loginem do Systemu, adres elektroniczny.
 6. Klient ma prawo nie zaakceptować zmiany Regulaminu, przesyłając informację o braku akceptacji na adres e – mail: kontakt@biteaway.pl w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulamin W takiej sytuacji strony obowiązuje Regulamin z dnia jego ostatniej akceptacji przez Klienta.
 7. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do zwiększenia liczby oferowanych lub rozszerzenia już istniejących Usług oraz zmian Cennik Zmiany takie nie są zmianą Regulaminu.
 8. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do zmian adresów stron mobilnych i internetowych Serwis Zmiany takie nie są zmianą Regulaminu.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą być niezgodne z obowiązującym prawem, a w przypadku, gdy prawo polskie stanowi inaczej, niż Regulamin zastosowanie znajdują przepisy praw W takim przypadku pozostałe postanowienia Regulaminu które nie są sprzeczne z prawem są w dalszym ciągu wiążące dla obu stron.
 10. Rozstrzyganie sporów z Klientami nie będącymi konsumentami następuje przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

Załącznik Nr 1 – Wzór Pouczenia o odstąpieniu od Umowy.

Prawo odstąpienia od umowy.

 

Szanowni Państwo,

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia do Państwa Towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o  swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane standardową pocztą lub pocztą elektroniczną) na następujące adresy :

e-mail: kontakt@biteaway.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: www.ulgawukaszeniach.pl, formularz kontakt. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku, np. pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, z dniem otrzymania Państwa oświadczenia, przestajemy świadczyć usługi oraz zwracamy Państwu otrzymaną od Państwa płatność za Towar, w tym koszty dostarczenia, niezwłocznie, po otrzymaniu przez nas nieuszkodzonego Towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób, inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Towar proszę odesłać na adres: Logistiko Sp. z o.o., ul. Poznańska 249, 05-850 Ożarów Mazowiecki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie w treści odstąpienie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w szczególności podaliście Państwo numer konta bankowego, na które chcecie otrzymać zwrot. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data………

Adresat :

……………………….

Ja. (imię i nazwisko , adres ) niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru ………………………..

Data zawarcia umowy czyli data odbioru Towaru to ………………..

*Zwrot płatności proszę dokonać na moje konto nr. …………………….*

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

* proszę wypełnić tylko wtedy, kiedy chcą Państwo otrzymać zwrot na konto bankowe a płatności dokonaliście Państwo albo z innego konta albo w inny sposób ( np. kartą kredytową).  Jeżeli chcą Państwo otrzymać zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu w jaki Państwo dokonali płatności ten punkt proszę usunąć lub nie wypełniać numeru konta.