Regulamin sklepu internetowego
ulgawukaszeniach.pl

 1. Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

1.1 Każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta z Serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

1.2 Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników.

1.3 Właściciel strony zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości strony i modyfikowania jej, bez uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Jakiekolwiek zmiany w regulaminie wchodzą w życie wraz z umieszczeniem ich na tej stronie.

 1. Definicje

2.1 Sprzedawca – należy przez to rozumieć właściciela Serwisu tj. SUN FARM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach ul. Dolna 21, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000072228, NIP: 1130093354, REGON: 010796043., Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@biteaway.pl tel: 22 350 66 69.

2.2 Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Użytkownika przy wykorzystaniu Witryny.

2.3 Administratorzy – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez SUN FARM Sp. z o.o., odpowiedzialne za prowadzenie Witryny, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

2.4 Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2.5 Witryna internetowa- portal internetowy należący do Spółki, umieszczony pod adresem ulgawukaszeniach.pl w ramach którego firma świadczy usługi.

2.6 Ulgawukaszeniach.pl – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, to jest przez SUN FARM SP. Z O.O, w którym można dokonywać zakupów za pośrednictwem witryny ulgawukaszeniach.pl

2.7 Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem witryny ulgawukaszeniach.pl

2.8 Regulamin Witryny – „Regulamin witryny www.ulgawukaszeniach.pl dostępny tutaj, określający zasady korzystania z witryny www.ulgawukaszeniach.pl oraz usług udostępnianych za pośrednictwem witryny www.ulgawukaszeniach.pl

2.9 Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym administratora witryny www.ulgawukaszeniach.pl, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na witrynie www.ulgawukaszeniach.pl zgodnie z Regulaminem Witryny.

2.10 Klient – każdy klient nabywający produkt w sklepie www.ulgawukaszeniach.pl

2.11 Konsument – osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2.12 Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

 1. Zakupy w witrynie ulgawukaszeniach.pl

3.1 Działalność – SUN FARM SP. z o. o. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać przez stronę internetową www.ulgawukaszeniach.pl .

3.2 Obszar działania – Usługi oferowane przez SUN FARM SP. z o.o. dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

3.3 Kupujący – Z oferty SUN FARM SP. z o.o. mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

W celu korzystania z oferty przedstawionej w witrynie www.ulgawukaszeniach.pl należy dokonać rejestracji konta Klienta na witrynie ulgawukaszeniqach.pl zgodnie z „Regulaminem Witryny”. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do SUN FARM SP. z o.o. (e-mail: kontakt@biteaway.pl, tel: 22 350 66 69). W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.

3.4. Informacje o produktach – SUN FARM SP. z o.o. na witrynie www.ulgawukaszeniach.pl podaje szczegółowy opis produktu, posiadane certyfikaty.

3. 5. Upusty, promocje i vouchery

3.5.1 Rabat z tytułu wystawionego przez SUN FARM SP. z o. o. vouchera nie łączy się z programami rabatowymi i innymi promocjami

3.5.2 Upusty specjalne nie mogą być łączone z programami rabatowymi i innymi promocjami.

3.5.3 Ze względu na różnice matematyczne wynikające z przeliczania upustów w stosunku do cen netto i brutto, wartość zrealizowanego upustu może być różna od przyznanej wartości upustu maksymalnie o 0,5% (trzy dziesiąte procenta).

3.6 Zamówienie – Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty SUN FARM SP. z o.o. przy wykorzystaniu mechanizmów witryny www.ulgawukaszeniach.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności oraz formy dostawy.

3.7 Umowa sprzedaży i cena obowiązująca – Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie SUN FARM SP. z o.o. wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

3.8 Dostawa, koszty dostawy, koszty pakowania – Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu dostawa może być wykonana za pośrednictwem dostawców: firmy kurierskiej Pocztex Kurier 48 działającej na zlecenie SUN FARM SP. z o.o., lub też za pośrednictwem paczkomatów. W przypadku wyboru skrytki pocztowej, adresem dostawy jest adres Paczkomatu wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 1. Zamówienie Klienta

4.1 Składanie i akceptacja zamówienia

4.1.1 Z zastrzeżeniem ust. 4.1.2 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do swojego Konta. Zalogowanie się do Konta wymaga podania przez Klienta adresu e-mail użytego podczas rejestracji Konta oraz wcześniej ustalonego hasła.

4.1.2 Klient może korzystając z witryny ulgawukaszeniach.pl może złożyć Zamówienie również bez posiadania Konta. W tym wypadku Klient, przy składaniu Zamówienia, musi podać wszystkie niezbędne do realizacji Zamówienia dane oraz potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwych pól.

4.1.3 W celu złożenia Zamówienia z witryny ulgawukaszeniach.pl, Klient kompletuje Zamówienie, zaznaczając Produkty, których zakupem jest zainteresowany, wybierając polecenie „Dodaj do koszyka”. Na etapie kompletowania Zamówienia, Klient jest informowany o Cenie Produktów, wybranych przez Klienta. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu kontynuowania zakupów, Klient powinien wybrać opcję „Przejdź do Kasy” oraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na każdym kolejnym etapie składania Zamówienia. Po przejściu do kasy, Klient zobowiązany jest do wskazania m.in. sposobu dostawy Produktów oraz wybrania formy płatności. Minimalna wartość Łącznego Kosztu Zamówienia bez kosztów dostawy (ale z uwzględnieniem rabatów) powinna wynieść nie mniej niż 1 złoty.

4.2 Przyjęcie zamówienia

4.2.1 Zamówienie zostaje złożone w chwili przesłania uzupełnionego formularza Zamówienia do Sprzedawcy poprzez wybranie w witrynie ulgawukaszeniach.pl opcji „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o Łącznym Koszcie Zamówienia.

4.2.2 Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

4.2.3 Sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania Zamówienia tylko w zakresie tych Produktów, które wskazał w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 4.2.2 powyżej, pod warunkiem otrzymania przez Klienta wiadomości o wysłaniu Zamówienia, o której mowa w ust. 4.1.1 powyżej.

4.2.4 Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej Produktów. Klient może dokonać zakupu danego (takiego samego) Produktu w maksymalnej liczbie 10 sztuk w ciągu doby.

4.2.5 Możliwość anulowania zamówienia – W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny witryny www.ulgawukaszeniach.pl, Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości anulowania zamówienia (w tym czas, w którym anulowanie powinno nastąpić) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.2. powyżej Regulaminu.

4. 3 Prawo odstąpienia od umowy

4.3.1 Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. tj, 2020.02.21 z późn.zm) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed jego upływem.

4.3.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za odmowę przyjęcia zwrotu Towarów. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

4.3.3 Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres: Łomianki 05-092, ul. Dolna 21.

4.3.4 Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócony towar, oraz koszty dostarczenia zwróconego towaru odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

4.3.5 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

4.3.6 Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

4.3.7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

4.3.8 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

4.3.9 W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności, w tym koszty dostarczenia rzeczy odpowiadające kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

4.4 Termin realizacji dostawy

4.4.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

4.4.2 Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.

4.5 Dni wolne

4.5.1 Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

4.5.2 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

4.6 Miejsce i termin dostarczenia zakupów

4.6.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres przez jedną z wybranych firm :

a. Poczta Polska

b. Inpost

4.7 Faktura

4.7.1 Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.

4.7.2 Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia, jak również zbiorcze faktury, które wystawiane są dla części Klientów biznesowych na koniec okresu rozliczeniowego i obejmują wszystkie dostawy dostarczone w tym okresie, a także faktury korygujące wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na stronie internetowej Sprzedawcy – na dedykowanym koncie Klienta – w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia dokumentów, integralność treści oraz czytelność do końca okresu przedawnienia i jednocześnie umożliwiający Klientowi ich pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury VAT lub faktury korygującej przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

4.7.3 Przez samo złożenie zamówienia Klient każdorazowo akceptuje, że faktura VAT i faktura korygująca dotycząca danego zamówienia wystawiane są w postaci elektronicznej i umieszczane na koncie Klienta w sposób umożliwiający jej pobranie, zaś informacje o udostępnieniu faktury przesyłane są przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji wraz z informacją o skompletowaniu zamówienia.

4.7.4 Faktura VAT lub faktura korygująca udostępniana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT lub fakturę korygująca Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.

4.7.5 Klient upoważnia . SUN FARM SP. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

4.7.6 W przypadku Klienta będącego konsumentem, gdy obowiązujące przepisy wymagają ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. SUN FARM SP. z o.o. będzie wypełniać wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych.

 1. Płatności

5.1 Sposoby płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za Zamówienie dokonane za pomocą witryny ulgawukaszeniach.pl :

a. płatność szybkim przelewem internetowym, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

b. płatność BLIK, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności;

c. płatność z góry przy użyciu karty płatniczej (np.: Visa, Mastercard, Maestro), za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności,

5.1.1 W przypadku wyboru płatności z góry przy użyciu karty płatniczej, płatności BLIK, płatności elektronicznej lub w formie szybkiego przelewu internetowego za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenie Zamówienia. W tym czasie, w przypadku braku możliwości dokonania niezwłocznej płatności, Klient powinien zwrócić się do Sprzedawcy o przekazanie linku do płatności lub zmiany metody płatności, przez kontakt z infolinią pod numerem telefonu 22 350 66 69 W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamówienie zostanie anulowane.

5.1.2 Sprzedawca nie gwarantuje, że w chwili składania Zamówienia wszystkie formy płatności będą dostępne. Dostępność metod płatności jest ustalana automatycznie i może być uzależniona od wybranej metody dostawy.

5.1.3 Klient może w każdej chwili sprawdzić stan swojego salda w zakładce 'Rozliczenia’ po zalogowaniu się do swojego konta ulgawukoszeniach.pl., przy czym stan ten może być różny od wartości wskazanej w pozycji „Rozliczenie salda” na fakturze VAT z uwagi na zmienność salda w czasie w efekcie dokonywanych na bieżąco w panelu sklepu transakcji (np. uznane reklamacje, przyznane vouchery, itp.)

 1. Dostawa

6.1 Dostawca

6.1.2 Dostawy będą realizowane przez firmy kurierskie:

• Poczta Polska

• Inpost

6.1.3 Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

6.1.4 Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionych Produktów przechodzi na Klienta dopiero z chwilą ich wydania Klientowi, wg mającego zastosowanie sposobu dostawy, tj. przez przewoźnika zaangażowanego przez Sprzedawcę albo w ramach odbioru przez Klienta w paczkomacie albo w ramach odbioru własnego, w wybranym przez Klienta oraz wskazanym przy składaniu Zamówienia sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, a także za utratę lub zniszczenie Produktu lub paczki z Produktem mające miejsce do chwili wydania Produktów Klientowi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

6.1.5 Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów, w terminie nie dłuższym niż 14 od chwili otrzymania wiadomości email z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze zamówionych Produktów z przyczyn leżących po jego stronie w ww. terminie, Umowa Sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu w trybie natychmiastowym bez konieczności składania odrębnego oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron, z upływem 14 dnia od chwili otrzymania wiadomości z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia wiadomością wysłaną na wskazany przez siebie adres e-mail. W takim przypadku wszelkie płatności dokonane wcześniej przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży zostaną zwrócone

6.1.6 Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem skrytki pocztowej (Paczkomatu) Klient winien odebrać zamówione towarowy w wybranym przy zamówieniu oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia z paczkomatu zastosowanie mieć będą poniższe zasady.

6.1.7 Doprecyzować na podstawie dokumentów jakie SUN FARM SP. Z O.O podpisze z partnerami

 1. Reklamacje i zwroty

7.1 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży wolny od wad. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane Produkty.

7. 2 W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta SUN FARM SP. z o.o.

7.3 Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Biura Obsługi Klienta SUN FARM SP. z o.o., drogą mailową na adres kontakt@biteaway.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji

7.4 SUN FARM SP. z o.o. zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta.

7.5 SUN FARM SP. z o.o. nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

7.6 Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

 1. Postanowienia końcowe

8.1 Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług SUN FARM SP. z o.o. ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. SUN FARM SP. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

8.2 Dostarczenie wiadomości e-mail

SUN FARM SP. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

8.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, SUN FARM SP. z o.o. dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności.

8.4. Zmiana regulaminu

SUN FARM SP. z o. o. zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie ulagawukoszeniach.pl. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

8.5. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2019. 1460 ze zm.).

8.6 Badanie satysfakcji Klienta

Po dostarczeniu Towarów Klientowi, SUN FARM SP. z o.o., zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny.

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

9.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez witrynę SUN FARM SP. z o.o. w dedykowanej sekcji witryny Regulamin.

9.3. Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu SUN FARM SP. z o. o i przejściu do zakładki „Moje zamówienia”.

 1. Ochrona danych osobowych i wykorzystywanie plików cookies

10.1 Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest SUN FARM SP. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Łomiankach ul. Dolna 21

Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

• realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,

• podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

• statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

10.2 W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

• w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień

• w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

10.3 Dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

Klientowi przysługuje prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

10.4 Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@biteaway.pl Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w witrynie ulgawukaszeniach.pl znajdują się w Polityce Prywatności.

 1. Postanowienia końcowe

11. 1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2020 r.

11.2 Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu podlegają wyłącznie prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.